GERENCIA 061 (PALMA)

GERENCIA 061

A MALLORCA UN DELS AVANTATGES DE LES EDIFICACIONS MEDITERRANEAS ES O HAURIA DE SER LA FLEXIBILITAT. EL PRINCIPI DE LA FLEXIBILITAT JUNTAMENT AL DE LA SOSTENIBILITAT E INTEGRACIÓ EN EL PAISATGE O EN L'ENTORN URBÀ, I EL GAUDIMENT I L'INTERACCIÓ AMB AQUEST, SON UNS DELS CRITERIS TRADICIONALS QUE S'HAN ADOPTAT AL LLARG D'AQUESTA ARQUITECTURA, CLAR ES, DEGUDAMENT TRANSFORMATS I ACTUALITZATS, A LES CONSTRUCCIONS CONTEMPORANIES.

EN EL PROJECTE EN CONCRET SITUAT A PALMA, A SON LLATZER, ES PRETÈN UNA ARQUITECTURA ESTRICTAMENT CONTEMPORÀNEA DE CAIRE MEDITERRÀNEA ENTENENT QUE S'HAN D'INCORPORAR SENSE DUBTAR TOTS ELS ATRIBUTS DE L'ARQUITECTURA TRADICIONAL.

LLUNY D'APROXIMACIONS FORMALS, L'EDIFICI PROJECTAT ASUMEIX EL VALOR DE LA RELACIÓ AMB EL MEDI COM EL MAJOR DELS ATRIBUTS DE LA TRADICIÓ CONSTRUCTIVA AUTOCTONA.

LA RELACIO AMB EL CONTEXTE, ES LA PEDRA ANGULAR DEL DISENY DE LA NOVA GERENCIA DEL 061, CARACTERISTIQUES QUE ENS PERMETEN IDENTIFICAR UN ESQUEMA CLAR, JUNTAMENT A L'ADEQUADA DISPOSICIÓ DE LES PECES SEGONS EL SEU ÚS.

PATIS, MURS, GELOSIES, COSSOS VOLATS, VEGETACIÓ I VIDRE SON ELS ELEMENTS QUE DONEN FORMA A LA ARQUITECTURA PROPOSADA. AQUESTA ASPECTES S'ENCARREGUEN DE PROPICIAR UNA ADEQUADA TRANSICIÓ ENTRE AMBIENTS MITJANÇANT ELS EFECTES DE LLUM, SOMBRES, REFLEXES, TRANSPARÈNCIES..... JOCS DE LLUM I SOMBRES.

SE TRATA DE CONSTRUIR UNAS OFICINAS EN LA PARCELA CONDICIONADA PARA DIFERENTES PARAMETROS DEBIDO AL POCO ATRACTIVO DEL EXTERIOR. EL EDIFICIO SE CIERRA EN EL MISMO PARA DAR COMO RESULTADO UN EDIFICO AUSTERO , OBTENIENDO ASI,UNA CAJA DE HORMIGÓN BLANCO ENCIMA DE UNA TRAZA ORTOGONAL DE 5 POR 5, QUE AL SEPARARSE DE LOS MUROS PERIMETRALES SE CREA UNA MALLA DE PILARES I MUROS ESTRUCTURALES CON TECHOS PLANOS QUE CONFIGURAN EL EDIFICIO.ALLÍ DONDE NO HAY EDIFICIO LA MALLA ORTOGONAL,COMO REGLA DE JUEGO,DANDO LUGAR A LAS DIVERSAS ZONAS INTERSTICIALES AJARDINADAS DE ARBOLES MEDITERRANEOS;OLIVOS Y NARANJOS.

DEL EDIFICIO AL INTERIOR DEL RECINTO, POR LO REFERENTE AL VOLUMEN ,SON UNS CONTENEDORES RIGIDOS PERFORADOS ESTRÁTEGICAMENTE (CELOSIAS) EN BUSCA DE LA LUZ NATURAL, VISUALES ,REFLEJOS, SOMBRAS,PATIOS,MUROS...INTEGRANDO EL EDIFICIO EN EL CONTEXTO PARA INTENTAR RECREAR EL ESPACIO LIBRE-PATIO-PLAZA.

CON ESTAS PAUTAS DE PROJECTO, SE CREA UN JARDIN ESCONDIDO,EN EL CUAL HAY UNOS ESPACIOS DE TRABAJO COLOCADOS ESTRÁTEGICAMENTE SEGUN LAS NECESIDADES PROGRAMADAS.