CENTRE DE DIA SON CANALS (PALMA)

CONCEPTE: ESPAI D'ACOLLIDA I RECOLZAMENT

AGAFAR, ABRAÇAR…… COM A MOSTRA D'AFECTE, D'ESTIMA, DE PROTECCIÓ, D'ESCALFOR. AQUEST INSTINT PROTECTOR I FAMILIAR DE PROTECIÓ ÉS LA PREMISA INICIAL, COM SI ES TRACTÀS QUASI D'UN INSTINT PRIMARI PER A LA CONSTRUCCIÓ DEL NOU CENTRE DE DIA DE SON CANALS.

EL NO SENTIR-SE SOL, DESENPARA'T DEGUT A L'ABSÈNCIA DE FAMÍLIA, O PER L'OCUPACIÓ LABORAL DELS FAMILIARS PRÒPIA DE L'ÈPOCA EN QUE ENS TROBAM, ÉS LA CAUSA PER LA QUAL LA UBICACIÓ DE CENTRES DE DIA COL.LOCATS ESTRATEGICAMENT DINTRE DE LA MALLA URBANA DE LES CIUTATS, UBICANT-SE EN ELS DIFERENTS BARRIS, ES TANT IMPORTANT.

LA LABOR I ACTIVITAT QUE ES DESENVOLUPA A DINTRE D'AQUESTS CENTRES DIURNS, HA DE FACILITAR RE-ACTIVACIÓ DE L'ENERGIA FÍSICA I EMOCIONAL DELS USUARIS, JUNTAMENT AMB LA SUBSTITUCIÓ DE L'AFECTE O DESAFECTE EMOCIONAL FAMILIAR I REVERTIIR-HO CAP UNA SITUACIÓ QUOTIDIANA AGRADABLE I AFABLE I CREAR ALHORA UN ESPAI DE REUNIÓ ON S'INTERACTUI AMB INQUIETUTS SIMILARS I QUE SERVEIXI COM A INTERCANVI. TAMBÉ HA DE PERMETRE L'ACCES DE TOTS ELS USUARIS DEL BARRI A UNES CONDICIONS DE MOBILITAT I RECUPERACIÓ DE LES CONDICIONS FÍSIQUES I PSITIQUES EN CARÈNCIA PER DIVERSES CAUSES, DINS L'ENTORN FAMILIAR.

I EN DARRER CAS, QUE NO ES EL MENYS IMPORTANT, PERMETRE I DONAR LA SEGURETAT, ALS FAMILIARS QUE NO ES PODEN OCUPAR D'AQUESTES PERSONES, FER UNA VIDA DIURNA NORMAL, I DE TENIR UNA AJUDA QUALIFICADA PELS PROFESSIONALS DEL CENTRE QUE ELS HI PERMETI DESELVOLUPAR L'ACTIVITAT QUOTIDINIANA AMB TOTAL NORMALITAT I TRANQUILITAT.

ESTRATEGIA I VIABILITAT DEL PROJECTE

LA SINGULARITAT DE L'UBICACIÓ I ELS CONDICIONATS DE LES FUTURES CONSTRUCCIONS A LA PART ANTERIOR I SOTERRADES DEL SOLAR, JUNTAMENT A LA SENSIBILITAT ENFRONT L'ACOLLIDA DELS NOUS USUARIS ENS CONDUEIXEN A UNA RESPOSTA PROJECTUAL A MODE D'ABRAÇA, JA MOLT ABANS D'ENTRAR A L'EDIFICI, COM SI DE DUES MANS OBERTES, ES TRACTÀS, CREANT UN ESPAI PÚBLIC INICIALMENT DESCOBERT, QUE AMB LA FUTURA CONSTRUCIÓ DE L'EDIFICI (2PL. +ATIC) SERÀ COBERT. L'ESPAI ENTÉS COM A PLAÇA PODRA TENIR UNA LLEUGERA PENDENT TOTAL O PARCIAL PER FACILITAR L'ACCES PER LES PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA, A MODE DE GUIA I PODRA SER UTILITZADA TANT PELS USUARIS COM TAMBÉ PER LA GENT DEL BARI. SERÀ UN NOU ESPAI DE REUNIÓ EXTERIOR FLEXIBLE, QUE PERMETRA DONAR RESPOSTA A LA VEGADA A LA FUTURA UBCACIÓ DE UNA SALA D'ACTES ANNEXA O EXTERNA, L'ACCES EN RAMPA AL FUTUR APARCAMENT SOTERRAT I LA NOVA EDIFICACIÓ EN ALTURA A SOBRE DE L'ESPAI INICIALMENT PÚBLIC.

L'EDIFICI EN CONCRET TÉ UNA DOBLE FUNCIÓ PROGRAMAL, UNA LA PROPIA DEL CENTRE DE DIA, I L'ALTRE LA DE PATI D'INTERIOR D'ILLA DE LA FUTURA EDIFICACIÓ I EN AQUEST CAS, JARDÍ EN ALTURA SITUAT A LA COBERTA DEL CENTRE. PER LA QUAL COSA S'HA PENSAT AMB LA FLEXIBILITAT MITJANÇANT UNA MALLA ESTRUCTURAL DE 4.5x4.5 AL PERIMETRE I UNA CRUGIA CENTRAL DE 5m (FUTUR CARRIL CIRCULACÍO EN PL. SOTERRANI), CRUGIES ASEQUIBLES TECNICAMENT (PETITES LLUMS) I ECONOMIQUES EN LA SEVA EXECUCIO.

LA SOLUCIÓ BIOCLIMÀTICA DE LA COBERTA AJARDIANDA SERÀ UTILITZADA COM A TAL A L'EDIFICI ASISTENCIAL, ES A DIR COM AILLAMENT TÈRMIC I ACÚSTIC; I COM A ZONA D'ESBARJO AMB VENTILACIÓ, ILUMINACIÓ NATURAL PER LA NOVA CONSTRUCCIÓ, I TENDRÀ UN VALOR AFEGIT, FRUIT DE L'AGRADABLE VISUAL DE LA VEGETACIÓ (EN AQUEST CAS MEDITERRÀNEA) TANT ESCASA EN LES CIUTATS, COM TAMBÉ L'APROFITAMENT COM A JARDI I CULTIU, PER PODER IGAUDIR DELS AROMES D'AQUESTES PLANTACIONS.

EL PROGRAMA DEL CENTRE DIURN ES DESENVOLUPA A TRAVES D'UN EIX LONGITUDINAL AMB UNA CORRELACIÓ INTERCALADA DE PATIS I DEPENDÈNCIES A BANDA I BANDA DE L'EIX DE CIRUCULACONS, QUE ENS CONDUEIXEN DINTRE DE L'EDIFICI AMB UNA SUCCESIÓ DE BUITS-PLENS CLARS-OBSCURS ACOMPANYATS PER LA LLUM CENITAL DE NORD PROCEDENT DE L'ESCLETXA DE LA COBERTA, DURANT TOT AQUESTA LONGITUT. LA SUCCESSIÓ DE PATIS I L'OBERTURA DE LA COBERTA ENS PERMETRÀ IL.LUMINAR I VENTILAR TOTES LES ESTANCES DEL CENTRE.